سیاست نامه

مجله سیاست نامه

سیاست نامه فصلنامه‌ای علمی، تخصصی است که به «اندیشه سیاسی» می پردازد. 
به نظر ما «اندیشه سیاسی» مفهومی عام در برگیرنده این دانش ها و اندیشه‌هاست:
۱- فلسفه سیاسی: نسبت حقیقت و سیاست ، بررسی مشروعیت و حقانیت دولتها و نهضت‌های سیاسی
۲- الهیات سیاسی: نسبت دیانت و سیاست (دولت)
۳- جامعه شناسی سیاسی: نسبت جامعه و سیاست (دولت)
۴- اقتصاد سیاسی: نسبت بازار و سیاست (دولت)
5- فرهنگ سیاسی: نسبت هنر و ادبیات و سیاست (دولت)
6- حقوق سیاسی: نسبت قانون و سیاست (دولت)
7- فقه سیاسی: نسبت شریعت و سیاست (دولت)
و دیگر علوم سیاسی که موضوع محوری آنها نهاد دولت چه در درون کشورها (سیاست داخلی) و چه در میان روابط میان کشورها ( سیاست خارجی) و نیز دزر سراسر جهان (سیاست بین الملل) است.

مجلات