بازخورد

مجله بازخورد

« بازخورد » دوماهنامه ای است مستقل ، غیرانتفاعی و غیرتجاری که با درآمد حاصل از تک فروشی و حق اشتراک و آگهی اداره می شود . هدف اصلی مجله « بازخورد » بررسی انتقادی مسائل حوزه فرهنگ و فناوری و ارتباطات و نیز حمایت از رسانه های مستقل و گردش آزاد اطلاعات است. « بازخورد » از منظر تحلیلی و نقادانه به حوزه های فناوری ارتباطات و اطلاعات ، دنیای دیجیتال ، روزنامه نگاری ، مطالعات فرهنگی و رسانه ، و علوم ارتباطات اجتماعی می پردازد - در کنار پرداختن به موضوعاتی مشابه در عرصه فلسفه و دانش و جامعه شناسی و ادبیات علمی تخیلی و سینما و رسانه های تصویری . نگاه « بازخورد » به فناوری ارتباطات نه بدبینانه است نه خوشبینانه ، و تأکید دارد در برابر دوقطبی رویکرد بدبینانه و خوشبینانه به فناوری باید از بدیلی جدید سخن گفت : دخالت مستقیم ارزش های دموکراتیک در فرایند طراحی فناوری، و نیز تغییر ارزش های دخیل در آن از طریق مشارکت عمومی.

مجلات