کتاب هنر زنده ماندن

نویسنده: آرتور شوپنهاور

از این رو، احترام عمیق و باطنی، که ما را وادار به رنج عظیم می‌کند، در حضور انسان در گذشته بیشتر از پیش احساس می‌شود و هر مرگی نوعی تنزیه و تکریم یا تقدیس است، و ما به جنازه‌ی معمولی ترین آدم هم خالی از احترام نمی‌نگریم. در این معنا، به در گذشتن یا وفات همواره چونان غایت اصلی اخلاقی زندگی می‌نگریم ، و در آن لحظه به چیزی به مراتب بیشتر از کل سال های زندگی دست می‌یابیم، سال های که صرفاً پیش آمادگی و پیش درآمد آن واقعه بودند.

صفحه 48

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب هنر زنده ماندن

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

دنیای ادبیات فرانسه

شهلا حائری: مروری بر زندگی و آثار

نیروانای سعادت

مروری بر کتاب در باب حکمت زندگی نوشته‌ی آرتور شوپنهاور

ذهن جادویی

جی. آر. آر. تالکین: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی