کتاب فروید در مقام فیلسوف

نویسنده: ریچارد بوتبی

بازگشت به فراروان‌شناسی

هدف کتاب حاضر ارائة درکی جدید از نظریة روانکاوانة فروید و ترسیم رابطة آن با بعضی از جریانات عمده در فلسفة معاصر است. اما باز هم کتابی دیگر دربارة فروید؟ به‌نظر می‌رسد که حمله به نظریات فروید تنها ظرف چند سال اخیر شدت یافته، حملاتی که موجی از انتقاد پدید آورد و تقریباً موجب تعطیلی نمایشگاه بزرگ مقالات او در کتابخانة کنگره شد. سرانجام در سال ۱۹۹۸، پس از پنج سال بحث و مجادله، این نمایشگاه در شکل و قالبی دیگر بازگشایی شد. درمان به شیوة روانکاوی سعی دارد در برابر فشارهای فنون رفتاری و شناختی و صنعت شکوفای داروشناسی روانی تاب آورد و پابرجا بماند. پیش از این تاریخ، در سال ۱۹۹۳ روی جلد یکی از شماره‌های مجلة تایم این سؤال به شکلی کنایه‌آمیز مطرح شده بود که «آیا فروید مرده است؟» ممکن است مرور دوبارة نظریات فروید در جوّ سرد و غیردوستانه‌ای که حال بر میراث او سایه افکنده است، کاری آرمانگرایانه به نظر آید. چرا باید این زحمت را بر خود هموار کنیم؟

مقدمه

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب فروید در مقام فیلسوف

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

پیش از شروع سفرمان چه کتاب‌هایی بخوانیم؟

از کیپلینگ گرفته تا «راهنمای بقا SAS» متخصص ما شما را راهنمایی می‌کند تا کتاب‌هایی مناسب را انتخاب کنید

شاید واقعا نمی‌توان حرف زد!

مروری بر کتاب نام‌ناپذیر نوشته‌ی ساموئل بکت

امواج اندوه در اتاقی سیمانی

خلاصه و مروری بر اتاق جیکب، سومین رمان ویرجینیا وولف

کتاب های پیشنهادی