EN
اصل و مبدأ بازی شطرنج

اصل و مبدأ بازی شطرنج

درباره ی اصل و سر منشأ بازی شطرنج نمی توان با قطعیت اظهار نظر کرد، و داستان های سنتی گوناگونی در فرهنگ های متعدد ادعا می کنند که این بازی متعلق به فرهنگ آن ها بوده و اعتبار به وجود آمدن آن را از آن خود می دانند. یکی از این افسانه ها ادعا می کند که این بازی طی جنگ های تروژان پدید آمد. براساس افسانه دیگری، بازی شطرنج با هدف به تصویر کشیدن نبردی میان دو برادر از خانواده ای سلطنتی بر سر تاج و تخت سرزمین پارس (ایران) به وجود آمد. هنگامی که یکی از دو برادر در نبرد کشته شد، برادر دیگر دستور اختراع این بازی را صادر کرد تا بتواند از این طریق وقایع تراژیک نبرد را برای مادرش توضیح دهد. افسانه سومی نیز وجود دارد که در آن به وجود آمدن بازی شطرنج به فیلسوف اسطوره ای عرب ساسا نسبت داده شده است.
مبدأ و منشأ اصلی این بازی هر چه که باشد،‌ شواهدی وجود دارد که نشان می دهند شطرنج حدود پانصدسال قبل از میلاد مسیح در هندوستان وجود داشته است، و نهایتاً از این کشور گسترش یافته و به ایران نیز رسیده است. و در واقع در ایران بسیاری از واژگان و اصطلاحاتی که امروزه بخشی از این بازی به شمار می آیند به آن اضافه شده اند. پیاده نظام در ارتش ایران “پیاده” نامیده می شد که به واژه “PAWN” (سرباز یا پیاده در شطرنج) تبدیل شد. همچنین ارابه های ایرانی روخ نامیده می شدند، که به “ROOK” (رُخ در شطرنج) تبدیل شدند. شاه ایران “SHAH” نام داشت که طی زمان تکامل یافته و به نام “CHESS” (شطرنج) بدل شده است.”SHAHMAT” که به معنی “شاه مرد“ است به اصطلاح “CHECKMATE” (کیش) تبدیل شد. در طول بازی این اصطلاح هنگامی استفاده می شود که می خواهیم نشان دهیم مهره ی شاه یکی از بازیکنان در معرض خطر اسیر شدن است.
اصل و مبدأ بازی شطرنج
درباره ی اصل و سر منشأ بازی شطرنج نمی توان با قطعیت اظهار نظر کرد ، و داستان های سنتی گوناگونی در فرهنگ های متعدد ادعا می کنند که این بازی متعلق به فرهنگ آن ها بوده و اعتبار به وجود آمدن آن را از آن خود می دانند. یکی از این افسانه ها ...

The Origins of Chess

The origins of the game of chess are not know with certainty, and traditional stories in a number of cultures claim credit for developing the game. One legend claims that chess was invented during the Trojan Wars. According to another legend, chess was developed to depict the battle between two royal brothers for the crown of Persia. In a third legend, chess was the creation of the mythical Arab philosopher Sassa. Whatever its origins, chess was know to exist in India as early as500 B.C., and it eventually spread from India to Persia, where it took on much of the terminology that today is part of the game. Foot soldiers in the Persia army were called Piyadah, which became the pawns of today’s game, and the Persian chariot was a rukh, which became the rook. The Persian king was the shah, which evolved into the name chess, Shahmat, which means "the king is dead" became the expression "checkmate".
The Origins of Chess
The origins of the game of chess are not know with certainty, and traditional stories in a number of cultures claim ...