EN
علف هاى هرز

علف هاى هرز

علف هاى هرز گياهانى هستند كه با استفاده از غذاى توليد شده توسط گياهان ميزبان به بقاى خود ادامه مى دهند تا اينكه خود با استفاده از انرژى خورشيد غذاى خودشان را توليد كنند. به دليل عدم نياز به نور خورشيد براى زنده ماندن، اين گياهان عموماً در مناطق سايه يافت مى شوند تا در مناطقى كه در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار دارند. اين گونه علف ها، اغلب با استفاده از قسمت هايى كه از آن ها بيرون مى آيد، خود را به ساقه ها يا ريشه هاى گياهان ميزبان متصل مى كنند. اين قسمت از اين علف ها هاستوريا نام دارد و از آن به منظور نفوذ به كانال هاى غذا در گياه ميزبان و جذب مواد غذايى مورد نياز براى بقاى علف هرز استفاده مى شود.
سنگين ترين گل جهان، گونه اى از رفلژيا، علف هرزى است كه در ميان درختان تاك جنگلى شكوفه كرده و از ريشه هاى اين درختان تغذيه و از اين طريق به حيات خود ادامه مى دهد. هر يك از شكوفه هاى سنگين اين گل مى تواند به وزن حدود ٧ كيلو گرم و عرض حدود ١ متر برسد.
علف هاى هرز
علف هاى هرز گياهانى هستند كه با استفاده از غذاى توليد شده توسط گياهان ميزبان به بقاى خود ادامه مى دهند تا اينكه خود با استفاده از انرژى خورشيد غذاى خودشان را توليد كنند. به دليل عدم نياز به نور خورشيد براى زنده ماندن، اين گياهان عموماً در مناطق سايه يافت مى شوند تا در مناطقى كه در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار دارند. اين گونه علف ها، اغلب ...

Parasitic Plants

Parasitic plants are plants that survive by using food produced by host plants rather than by producing their own food from the Sun's energy. Because they do not need sunlight to survive, parasitic plants are generally found in umbrageous areas rather than in areas exposed to direct sunlight. Parasitic plants attach themselves to host plants, often to the stems or roots, by means of haustoria, which the parasite uses to make its way into the food channels of the host plant and absorb the nutrients that it needs to survive from the host plant.
The world's heaviest flower, a species of rafflesia, is a parasite that flourishes among, and lives off of, the roots of jungle vines. Each of these ponderous blooms can weigh up to 15 pounds (7 kilograms) and can measure up to 3 feet (1 meter) across.
Parasitic Plants
Parasitic plants are plants that survive by using food produced by host plants rather than by producing their own food from the Sun's energy. Because they do not need sunlight to survive, parasitic plants are generally found in umbrageous areas rather than in areas exposed to direct sunlight. Parasitic plants attach themselves to host plants, often to the ...